Algemene voorwaarden

Unieklogo.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door unieklogo.nl via de website unieklogo.nl, via een van de e-mail adressen van unieklogo.nl, via telefonisch contact met unieklogo.nl of via een schriftelijke bestelling. De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. unieklogo.nl wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

unieklogo.nl zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze site doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. unieklogo.nl respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site. Mochten gegevens toch via onze site beschikbaar zijn, kan de gedupeerde dit kenbaar maken aan unieklogo.nl en worden de gegevens verwijderd.

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Door acceptatie van deze voorwaarden en het inzenden van uw bestelling en het akkoord gaan met een van onze logo ontwerpen komt de overeenkomst tot stand. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen. De opdrachten worden automatisch bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaats via onze website. Indien een bestelling niet via de website geschied, zal een opdracht bevestigd zijn na goedkeuring van de opdrachtgever via post, e-mail of telefoon.

Onbeperkte wijzigingen

Onbeperkte wijzigingen worden doorgevoerd in uw ontwerp tot u tevreden bent. Blijkt dat u niet tevreden te stellen bent vanwege onwil of een andere reden buiten onze invloedssfeer dan behouden we ons het recht voor de opdracht eenzijdig te annuleren en kunt u vrijblijvend afscheid van ons nemen.

Oplevering

De uiteindelijke oplevering van het logo kan enkele werkdagen in beslag nemen wanneer de opdrachtgever geen tijdige reactie geeft of meerdere logo’s wilt ontvangen om een keuze te maken. Unieklogo.nl behoudt zich het recht voor om de aangegeven opleveringstermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. De bestanden die unieklogo.nl levert zijn afbeeldingen en bronbestanden. Dit houdt in dat wij uw logo in .eps, .ai, .jpg en .png leveren. Oplevering van bestanden zal alleen geschieden indien de betalingsverplichting door de opdrachtgever is nagekomen. Logo ontwerpen zijn beschermt door het auteursrecht, dit recht dragen wij over aan u als opdrachtgever nadat aan alle verplichtingen zijn voldaan.

Geen contact

Unieklogo.nl begint nadat u opdracht hebt gegeven direct met het design proces. Wij werken door totdat u tevreden bent. Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet (meer) reageert wacht unieklogo.nl 5 werkdagen, na deze termijn maakt unieklogo.nl het logo naar beste kunnen af volgens specificatie van de opdrachtgever. De bestanden worden dan overgedragen aan de klant en de eindfactuur wordt verzonden. Nieuwe wijzigingen worden niet meer verwerkt, tenzij een nieuwe opdracht wordt gegeven.

Copyright, gedeponeerde merken

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan unieklogo.nl worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. unieklogo.nl is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en unieklogo.nl kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken wanneer:

– Er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.

– De opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Deze gebruikslicentie is levenslang geldig en gegeven aan degene/rechtspersoon voor wie de opdracht is uitgevoerd. De copyright rechten worden dan ook schriftelijk overgedragen aan de klant. RAISE behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar websites in de portfolio. Onderdelen van ontwerpen kunnen daarnaast door unieklogo.nl gebruikt worden in toekomstige ontwerpen. Auteursrecht is voorbehouden.

Wijzigingen

Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door unieklogo.nl ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij unieklogo.nl. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van unieklogo.nl worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden. unieklogo.nl is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden. unieklogo.nl draagt alle rechten over na oplevering en betaling van het ontwerp.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door unieklogo.nl gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Uitblijven van betaling

Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden uitblijft, zal unieklogo.nl de factuur uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige kosten aan u worden doorberekend.

Aansprakelijkheid

unieklogo.nl is niet aansprakelijk voor:

1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.

2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.

3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan unieklogo.nl

4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst. Gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.

5. unieklogo.nl is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.